Voorwaarden

Kleine aanvraag: tot €5.000

Eenmalige ondersteuning waar geen uitgebreid projectplan voor ingediend hoeft te worden. Wel ontvangen wij graag informatie over de reden van de aanvraag met voldoende onderbouwende informatie. Ook graag na besteding van de gelden een korte verantwoording.

Middelgrote aanvraag: tussen €5.000 en €15.000

Voor aanvragen tussen €5.000 en €15.000 ontvangen wij graag aanvullende informatie waaronder een project plan en een begroting. Na afronding van het project ontvangen wij graag een verantwoording van de bestede gelden.

Grote aanvraag: tussen €15.000 en €25.000

Voor grote projecten is een uitgebreider projectvoorstel en een begroting nodig. Afhankelijk van de opzet en duur van het project zal op regelmatige basis voortgangsrapportage gewenst zijn. Na afloop een duidelijke verantwoording van de bestede gelden.

Wat steunen wij wel

 • Ondersteuning van maatschappelijke en sociale initiatieven in de regio Drenthe gericht op ouderen, gehandicapten, zieken, zorgbehoevende jongeren en de sociaal zwakkeren. 
 • Landelijke maatschappelijke en sociale initiatieven met specifieke participatie van mensen uit de provincie Drenthe.
 • Projecten van instellingen met ANBI-status of soortgelijke instellingen zonder winstoogmerk én met een bijzondere maatschappelijke waarde
 • Ondersteuning op het gebied van kunst en cultuur in de regio Drenthe
 • Steun voor gezondheidszorg en het welzijn van patiënten in ziekenhuizen met een focus op het UMCG en Beatrix Kinderziekenhuis.
 • In het buitenland werken wij met vaste partners welke vermeld staan op onze website.
 • Projecten in de regio Drenthe waarbij wij super enthousiast worden gemaakt en waar ook het enthousiasme van jullie kant duidelijk blijkt uit de aanvraag.
 • (Kleinere) projecten in de regio Drenthe waarbij de bijdrage van de C&W de Boer Stichting een grote impact heeft.
 • Aanvragen met alleen co-financiering, wij doneren nooit het volledig benodigde bedrag en vragen een eigen inspanning en/of tevens financiering door andere partijen.

Wat steunen wij niet

 • (Sociale) projecten buiten de regio Drenthe met uitzondering van hierboven genoemde projecten
 • Te grote projecten waarbij de C&W de Boer Stichting niet het verschil zal maken
 • Sponsor aanvragen voor bijvoorbeeld (sport) evenementen zoals Roparun, KWF en Alpe d’Huez
 • Sportclubs of Scholen
 • Individuele aanvragen
 • Crowdfunding projecten, campagnes of acties
 • Projecten van andere rechtspersonen dan stichtingen en verenigingen
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang
 • Projecten in het buitenland (behalve die projecten vermeld op onze website)
 • Projecten met een politieke of religieuze doelstelling
 • Algehele fondsenwerving of organisaties die zelf fondsen werven voor een andere organisatie of goed doel
 • Het organiseren van reünies, jubilea en dorpsfeesten 
 • Standaard aanvragen waarvan er ”13 in een dozijn gaan”.

Voordat u een aanvraag gaat indienen het volgende

 • De aanvraag moet compleet zijn voordat deze in behandeling kan worden genomen en o.a. bevatten:
  • Een korte omschrijving van de activiteiten van de aanvragende stichting
  • Een duidelijke doel omschrijving van het project
  • Plan van aanpak waaronder een investeringsbegroting
  • Voor aanvragen boven €5.000 is een dekkend financieringsplan zeer wenselijk
  • Het gevraagde bedrag
  • Het laatst (gepubliceerde) jaarverslag
  • Een KvK inschrijving indien aanwezig
 • De aanvraag moet aan eerder genoemde criteria voldoen en passen bij de doelstellingen van de Stichting
 • Toegezegde donaties maken wij alleen over op rekening van de (eind)begunstigde zijnde een fonds, stichting of vereniging en bij voorkeur met ANBI status en niet op rekening van een fondsenwerver of particulier
 • De aanvraag dient in het Nederlands via het aanvraagformulier te worden ingediend
 • Wij steunen alleen die organisaties die volledig eerlijk en transparant zijn over de financiën, doelstellingen, voortgang, enz
 • Aanvragen per post worden niet in behandeling genomen
 • Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden
 • Per jaar mag één aanvraag per organisatie worden ingediend
 • Een aanvraag procedure kan een aantal maanden in beslag nemen
 • Het kan zijn dat een financiële toezegging wordt gedaan doch pas wordt uitgekeerd op het moment dat er voldoende bewijs kan worden geleverd dat het ingediende project volledig gefinancierd is.

Toekenningen

Structureel of incidenteel steunt de C&W de Boer Stichting projecten welke niet voldoen aan bovenstaande criteria. Dit is ter beoordeling aan het bestuur. Tevens werkt de C&W de Boer Stichting samen met een aantal vaste partners voor specifieke doelstellingen. Het afwijken door de Stichting van de eerder gestelde criteria is geen reden om een aanvraag in te dienen welke niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet. 

Kleinere aanvragen tot €5.000 kunnen veelal sneller in behandeling worden genomen en kunnen vaak ook sneller een reactie krijgen.

Aanvragen boven de €5.000 worden in principe in bestuursvergaderingen behandeld welke een aantal keren per jaar plaatsvinden. Beantwoording kan dus enkele maanden duren. Aan toekenningen kunnen diverse voorwaarden worden verbonden welke schriftelijk gecommuniceerd zullen worden.

Elke volledig ingediende aanvraag krijgt een officiële reactie.